lnwshop logo

พระขุนแผนพรายกุมารเก้าโกศ หลวงพ่อกอย วัดเขาดินใต้

พระขุนแผนพรายกุมารเก้าโกศ หลวงพ่อกอย วัดเขาดินใต้
พระขุนแผนพรายกุมารเก้าโกศ หลวงพ่อกอย วัดเขาดินใต้ thumbnail 1พระขุนแผนพรายกุมารเก้าโกศ หลวงพ่อกอย วัดเขาดินใต้ thumbnail 2
รหัสสินค้า 5959018
หมวดหมู่ หลวงพ่อกอย วัดเขาดินใต้ Lp Kuay wat Khao din tei
ราคา 6,000.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 16 พ.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
NO.5959018
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

Number 5959018   Available

พระขุนแผนพรายกุมาร กรรมการหน้ากากเงิน รุ่นเก้าโกศ หลวงพ่อกอย วัดบึงเก่า (วัดเขาดินใต้) จ.บุรีรัมย์

ด้านหลังมีรูปหล่อกุมาร 9 โกศ +ตะกรุดสีทอง2ดอก ที่ใต้ฐานมีโค็ด+ตะกรุด 3 ดอก ด้านข้างมีเลขรันนิ่งนัมเบอร์

มวลสารที่นำมาสร้าง ประกอบด้วยว่านตระกูลต่าง ๆ และชนวนอาถรรพ์เก้าโกศ

1. ว่านตระกูลกวัก ว่านเศรษฐีเรือนใหญ่ ว่านเศรษฐีเรือนแก้ว ซึ่งบันทึกไว้ในตำราสมุดข่อยดบราณ กล่าวไว้ว่ามีอานุภาพ

ด้านโชคลาภ เมตตามหานิยม 

2 . ว่านตระกูลเสน่ห์จันทร์ ประกอบด้วย เสน่ห์จันทร์ขาว เสน่ห์จันทร์แดง ฯลฯ จะเด่นทางด้านเสน่ห์เมตตามหานิยม เป็น

ที่รักเมตตาแก่ผู้พบเห็น โบรารณใช้ทำนางกวัก ค้าขายดี มีโชคลาภ

3. ว่านตระกูลเศรษฐี อานุภาพให้คุณทางด้านลาภผล เงินทอง โบราณกล่าวว่าผู้ใดได้ครอบครอง จะเจริญด้วยฐานะ

บริบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์ ข้าทาสบริวาร จัดเป็นตระกูลว่านที่นิยมอย่างยิ่ง โบราณมักจะนำมาปลูกไว้ในกระถางที่มีค่า เช่น

กระถางลายคราม

ชนวนเก้าโกศประกอบด้วย

1.น้องชาดำเย็น ตายด้วยโรคเครียดผูกคอตายจากบ้านผือ

2.โกศน้องจ๋าตายด้วยอุบัติเหตุรถชนจากบ้านผือ

3.โกศน้องตรีตายด้วยโรคท้องมารจากบ้านผือ

4. โกศน้อฝนจมน้ำตายจากบ้านผือ

5.โกศน้อยคอยตายด้วยโรคชักลมบ้าหมูจากหนองหาน

6.โกศน้องเมย์ตายด้วยโรคปอดบวมจากหนองหาน

7.โกศน้องเท็นตายด้วยไฟฟ้าช็อตจากหนองหาน

8.โกศน้องแก้วมตายด้วยไข้เลือดออกจากเพ็ญ

9. โกศน้องพิมตาตายด้วยโรคห้อบหือจากเพ็ญ

(ชนวนทั้งหมดนี้ได้มาจากอาจารย์กำชัยซึ่งเป็นอาจารย์ฝ่ายฆาราวาสเป็นผู้ถวายให้กับหลวงพ่อเพื่อสร้างบารมีให้กับตัว

อาจารย์เองและน้อง ๆ ที่ได้โกศมาทั้ง 9 คนด้วย รวมั้งรุ่นแรกและรุ่นนี้ด้วย และบุญกุศลในครั้งนี้ขออุทิศให้กับน้องทั้ง 9

คนด้วยขอให้ดวงวิญญาณของน้องทั้งหมดจงประสบสุข อยู่ในทิพย์วิมานชั่วนิจนิรันดร์ กาลด้วยเทอญ ทั้งนี้ขอขอบคุณ

คุณพ่อและคุณแม่ของน้อง ๆ ทั้งหมดและรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้คแนะนำซึ่งอันได้มาของโกศทั้งหมดด้วยพุทธคุณ

ผงพรายกุมารเก้าโกศ มีความวิเศษในด้านค้าขาย เรียกเงินเรียกทอง ให้มีโชคมีลาภ ให้พกติดตัวหรือบูชาไว้ที่ร้านค้าหรือ

ที่บ้านก็ได้ อธิฐานขอตามจปารถนา จะเป็นสิริมงคลแก่ตัวเรา ร้านค้า หรือบ้านเรือนจะมีเงินใหลมาเทมาไม่ขาดสาย เป็

เสน่ห์มหานิยมเยริญด้วยโภคทรัพย์เป็นที่สุด

คาถาพระขุนแผนพรายกุมารเก้าโกศ หลวงพ่อกอย

นะโม 3 จบ

นะมามีมา มะหาลาภา อิติพุทธัสสะ สุวัณณังวา

ระชะ ตังวา มะณีวา ธะนังวา พีชังวา อัตถังวา

เอหิ เอาหิ อาคัจเฉยยะ อิติมีมา นะมามิหัง

The magpie elf child Nine versions of the mask silver urn father of a former swamp (he was under Measure) e. Ram.

Behind the statue of the Infant urns 9 + 2 Another golden flowers. The code found under the base with three flowers: Another side with no running numbers.

Mass spectrometry is used to create That family consists of slate and nine mystical urn.

1. That the family beck That millionaire great house That millionaire Ruankaew Which is recorded in the Book Koi textbooks at the library. Said mass

Fortune towards immortality

2. That family includes attractive Esnehshantrskaw Monday. Esnehshantrsแdg etc. will be featured in the attraction towards immortality.

The compassion to witness Bora equipment used for trade Nagkwank good fortune.

3. That a rich family You might give the windfall money, said the ancient one was occupied. With a flourish

Abundant wealth, slaves were a family that was extremely popular. Ancient usually planted in pots are like.

porcelain pots

Slate includes nine urns

1. Black tea's cold Stress disorder die by himself from Phu.

2. urn younger die from a car crash Phu.

3. urn brother's death by disease from the devil Phu.

4. urn nut rain drowned from Phu.

5. little ossuary will die from the disease, seizures, epilepsy Han.

6. urn younger Mays died of pneumonia from Han.

7. urn Ten's death by electric shock from Han.

8. The glass urn sister died of dengue from the moon.

9. urn Pym's eye with the disease die from HM Pen's race.

(Slate all comes from the teachers of the faculty Gumchai Jara Rivas is dedicated to the father to pursue the option.

Teachers and siblings who have both urn nine people associated with the first and with me. And merit in this highly devoted to his entire nine.

The man with the soul of all I shall be happy. In Tipviman eternally upon by the Etay Thanks.

Father and mother and siblings, including those related to the introduction of the urn, which was all by grace.

Powder Infant nine urns There is magic in the trade Gold to silver With luck, fortune Or offering to go to the store.

The ban was requested by the allusions please. To the prosperity of our old shop houses, the money will be poured into uninterrupted.

The yen's most popular fascination with wealth as possible.

The elven magic magpie nine urns father of the child.

I finished Module 3

I'm there for Lapa's comments reflected input Marathas abscesses Nat Su da Silva.

The erosion of whether Ma Wa Nee Methodism that I despise Nang Wa Wa Self tank.A. Lahiri Lahiri's take on the criticism has come not merely Blanca Mami Pahang.

号码5959018可用

鹊小精灵孩子 九版本的银色面具父亲骨灰盒前沼泽的(他是下测量)即拉姆。

婴儿的雕像后面瓮9 + 2的另一个金花。底座下发现三花代码:无流水号的另一侧。

质谱用于创建 这家由石板和九个神秘瓮。

1,家庭贝克 那百万富翁大房子 那百万富翁Ruankaew 这是记录在库中的图书锦鲤的教科书。群众说

对不朽财富

2.家族包括有吸引力Esnehshantrskaw周一。EsnehshantrsแDG等将朝着不死的吸引力展出。

爱心见证 用于贸易Nagkwank好运宝来装备。

3.一个富有的家庭 你可以给暴利的钱,说古代人被占用。一个蓬勃发展

丰厚的财富,奴隶是一个家庭,是极受欢迎。古代通常种植在花盆等。

瓷花盆

板岩包括九个骨灰盒

1.红茶的冷 应激障碍由自己从富死亡。

从车祸富瓮2.模具年轻化。

3.瓮弟弟的死亡由魔鬼富疾病。

4.瓮螺母雨水淹没富。

5.小藏尸骨罐子会从疾病,癫痫发作,癫痫汉死了。

6.瓮年轻梅斯死于肺炎,汉族。

7.瓮十的死亡由汉触电。

8.玻璃瓮姐姐从月球死于登革热。

9.瓮皮姆与疾病的眼睛从HM笔的比赛中死亡。

(板岩一切都来源于Gumchai哈拉里瓦斯是献给父亲追求选项教授的教师。

教师和谁具有与第一和我相关的两个骨灰盒九人兄弟姐妹。和优点在这个高度专门到他的整个九岁。

与所有的灵魂的人,我很乐意。在Tipviman永远经Etay感谢。

父亲和母亲和兄弟姐妹,包括有关引进瓮的,这是所有的恩典。

粉婴幼儿瓮9 有魔法的贸易 黄金白银 如果运气好,运气 或提供给去商店。

该禁令所要求的典故吧。为了我们的旧店屋的繁荣,这笔钱将被倒入中断。

日元上最流行的迷恋财富成为可能。

精灵的魔法喜鹊9瓮该子女的父亲。

我完成了模块3

我在那里的拉帕的评论反映了输入马拉脓肿纳特苏达席尔瓦。

无论马娃倪卫理公会的,我鄙视馕娃娃自我坦克的侵蚀。

A.拉希拉希里我们来的批评已经不仅仅是布兰卡真身彭亨。

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาพระประแดง ออมทรัพย์
  • ค่าธรรมเนียม 4%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

Contract us ส่งอีเมล์ติดต่อเรา

สถิติร้านค้า

หน้าที่เข้าชม609,186 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด400,426 ครั้ง
เปิดร้าน26 พ.ค. 2555
ร้านค้าอัพเดท23 ก.ค. 2561

ติดตามสินค้า

MEMBER ระบบสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก