lnwshop logo

พระขุนแผนพรายแม่เหมยฟ้า หลวงพ่อเสน่ห์ วัดเชียงขาง

พระขุนแผนพรายแม่เหมยฟ้า หลวงพ่อเสน่ห์ วัดเชียงขาง
รหัสสินค้า 5959004
หมวดหมู่ รวมเกจิ-อาจารย์ Assemble Masters-Arjarns
ราคา 4,000.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 28 ต.ค. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
NO.5959004
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

Number 5959004   Available

ลพ.เสน่ห์ วัดเชียงขาง สร้างพระขุนแผนพรายแม่เหมยฟ้าหลังกุมารกวักทรัพย์(กวักเงินกวักทอง) เมื่อปี 2550

ด้วยสุดยอดมวลสารว่านวิเศษต่าง ๆ พร้อมน้ำมันพราย และอัฐิแม่เหมยฟ้า(ชาวกะเหรี่ยง)

ลพ.เสน่ห์ ปลุกเสกเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2550 ในงานสมโภชน์พระธาตุเจดีย์แก้ว 5 ยอดของวัดเชียงขาง โดย ลพ.ปลุกเสก

จนสว่าง พร้อมเข้าพิธีเบิกพระเนตรพระพุทธรูปในงานนี้ด้วย

พุทธคุณเด่นทางเมตตา มหาเสน่ห์ มหานิยม มีประสพการณ์ทางด้านเสนห์มหานิยม และความสำเร็จทุกด้าน

และรุ่นนี้ใครมีไว้บูชาจะสมปรารถนาทุกประการ

พรายเหมยฟ้า ตอนมีชีวิตอยู่เป็นสาวสวยชาวกะเหรี่ยงเป็นที่หมายปอง ของหนุ่มๆชาวกะเหรี่ยง แต่โดนฆ่าตาย

อย่างทารุณ วิญญาณจึงเฮี้ยนมาก มีหมอผีไปเอาร่างจะมาทำพิธีไสยศาสตร์ เพื่อทำของขลังหลายคนส่งผ่านมาหลายมือ

แต่สุดท้ายเอาไม่อยู่ จนต้องมาตาม ลพ.เสน่ห์ ให้ไปพลีมาสร้างเป็นเครื่องรางเพื่อช่วยเหลือคน โดยที่พรายเหมยฟ้าเต็มใจ

มาเพื่อที่จะสร้างสร้างบุญบารมีให้ตัวเองได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดี ผู้นำไปใช้ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีพรายอยู่หรือพรายจะไป

เกิด เพราะ 1วันในโลกวิญญาณเท่ากับ20ปี ในโลกมนุษย์ฉะนั้นชั่วอายุเราจึงเท่ากับไม่กี่วันของวิญญาณขุนแผนแม่พราย

เหมยฟ้ารุ่นนี้ ท่านได้เสกสะกดอยู่หลายไตรมาสจึงนำออกมาให้บูชากันครับซึ่งขุนเเผนของท่านผู้นำไปใช้ต่างมี

ประสบการณ์ ต่างๆมากมายเช่น ขุนแผนอุ้มนางฝังชิ้นกระดูก(พื้นที่เล่นกันเกือบหมื่น)

ขุนแผนเเม่พรายกาหลง ซึ่งต่างเป็นที่เสาะแสวงหาสำหรับผู้ที่เคยใช้ของท่าน

คาถามนต์เสนห์มหาละลวย 

( ใช้กำกับสวดปลุกขุนแผนแม่พรายเหมยฟ้า ลพ.เสน่ห์ จันทสโร วัดเชียงขาง )

สุนะโมโล โอมละลวย มหาละลวย หันจัตตวา

นะรำพึง โมคิดถึง พุทนอนมิเต็มตา ธาทุลน ทุลาย ยะให้มาหา

พุทโธละลวย ธัมโมละลวย สังโฆละลวย

โอมจิตตินิมิตติ เอหิจิตตังปิยังมะมะ นะมะพะทะ

เมื่อเวลาจะปลุกเสกพระขุนแผน

ให้นำดอกมะลิ 5 ดอก พร้อมกับขุนแผน วางลงที่ฝ่าอุ้งมือ

แล้วทำให้จิตสงบ เป็นสมาธิ เสกด้วยคาถานี้ จะนานเท่าใดตามความปรถนา เสน่ห์ เมตตา มหานิยม โชคลาภ การงาน

การเงิน การค้า ติดต่อธุรกิจใด ๆ ท่านจะได้รับผลสำเร็จทุกประการ

หรือ ใช้คาถาปลุกเสกพระขุนแผนทุกอย่างของ ลพ.เสน่ห์ วัดเชียงขาง

นะโม 3 จบ

กะขะก๊ะค๊ะง๊ะ นะมะพะทะ นะโมพุทธายะ สุนะโมโล อะหังติโก

ตัวกูคือขุนแผน คนทั้งเมืองแมน เห็นหน้ารักกูทุกคน

มะอะอุมาบูชากูอย่าได้ขาด สัพพะบูชา ภะวันตุเม

นะรัก โมหลง พุทงง ธางวย ยะระรวย ระรวยมามา อาคัจฉาหิ

LP. Wat Khang building the trogon charming elven mother Mei

estate activity after the boy Beck (Beck Beck silver, gold) in 2550.

With the ultimate material that offers an amazing variety Ngmamanpornri. Ash and mother Mei Fa (Karen).

LP. Charming chanted on 21 March 2550 in the amount of 5 Somphoch Chedi Kaew temple in Chiang side by May. Chanted.

The light at the ceremony Ebikpraentr Buddha in this event.

Notable grace the mercy attracted great popularity experienced the charm immortality. And success in all aspects

And this one is offering fulfillment to complete.

Elf Mei Fa now living a beautiful girl Karen is the chairperson. Of the boys, but Karen was killed.

Battered soul, so much Mother A magician to figure out to do magic. So do many magical pass through many hands.

But it was not until the following May. Glamor to sacrifice to help people make a fetish. The shimmering blue Mei reluctantly.

In order to create a halo for himself in the world to have a good landscape. Leaders do not have to fear that no elf or elves go.

It happened one day in the spirit of 20 years. In a world where human generations, so we were a few days of soul Khun Mae elf.

Mei-blue version You can cast a spell for several quarters, brought out the sacred thread which feed it through as your leader to have.

Experiences such as Magpie carried her embedded pieces of bone (play area nearly ten thousand).

Khun Mae Ka Elf Which is always seeking for your service.

Magic charm Mhalalwi

(A prayer alarm directed Elf mother magpie Mei Falkirk Cup. Enchanting bliss Wat Chiang side).

Feel puzzled Mr. Molotov ome Mhalalwi turned kyat's Eve.

Thought Mo's output is sleeping soundly Thanh Lai Thung Thung too flustered to come.

Buddha feel puzzled Grantham feel puzzled Mo Sang Jose feel puzzled.

Ome Chitti perfect vision Lahiri's mental Ping Tang also Tama Ma Pa's words.

When the time to consecrate the magpie

The jasmine flower with five magpies. Laid down the gauntlet clutches

I made a mental calm meditation magical spell. According to how long the car was charming towards immortality fortune to work.

Any trade finance business will be successful in all respects.

Or chanted spells the magpie in all of May. Glamor Wat Chiang Khang.

I finished Module 3

Kakha frying pan so tired Ng's Ma Pha Mo Puttha said that Molotov's Pahang Antigo.

It is a magpie The town of Man I love to see everyone

But I do not worship Uma lack Sappa worship Sopa's Day Tu.

I love Mo lost output puzzled him stunning him gently into his hand gently over the Himalayan scenes.

号码5959004可用

LP。岷康寺建咬鹃迷人的精灵母亲尾村在2550男童贝克(贝克贝克银,金)后的活动。

随着,提供了一个惊人的各种Ngmamanpornri的最终材料。灰和母亲梅发(凯伦)。

LP。迷人的2550三月五月,高呼清迈侧5 Somphoch佛塔佛寺庙宇量高呼21上。

在仪式上Ebikpraentr佛在此事件的光。

值得注意的恩典的怜悯吸引大受欢迎经历的魅力不朽。并在各方面取得成功

而这一次提供履行完成。

精灵梅发现住一个美丽的姑娘Karen是主席。男孩,但卡伦被打死。

受虐灵魂,那么多的娘 魔术师搞清楚做魔术。因此,通过多手做很多神奇的传球。

但事实并非如此,直到次年五月,魅力牺牲,以帮助人们迷信。波光粼粼的蓝色梅勉强。

为了在世界上为自己创造一个光环有一个良好的景观。领导者不必担心没有精灵或精灵去。

它发生一天20年的精神。在当今世界,人类的后代,所以我们的灵魂坤美精灵几天。

美蓝版 您可以施放法术了好几季,带出了神圣的线程这给它通过为你的领导者拥有。

这样的经历,喜鹊进行骨(游乐区近万)她嵌入件。

坤美嘉精灵 它一直在寻求为您服务。

神奇魅力Mhalalwi

(祷告报警指挥精灵的母亲梅鹊福尔柯克杯。附魔极乐江寺侧)。

感到困惑莫洛托夫先生OME Mhalalwi转身缅元前夕。

莫思想的输出熟睡青睐的Thung的Thung太紧张了,没法来。

佛纳闷格兰瑟姆纳闷莫桑何塞感到困惑。

青梅Chitti完美视觉 拉希里的精神唐萍还多摩马霸的话。

当时间奉献喜鹊

茉莉花五喜鹊。特下战书魔掌

我做了一个心理平静的冥想神奇的咒语。根据车内有多长很迷人对不朽的财富工作。

任何贸易融资业务将是成功的在各个方面。

或高呼法术都可以。魅力笏蒋岷康的喜鹊。

我完成了模块3

Kakha煎锅这么累伍的帕麻莫Puttha说,莫洛托夫的彭亨安蒂戈。

这是一个喜鹊 曼镇 我喜欢看到大家

但我不崇拜乌玛缺乏Sappa崇拜索帕日涂。

我爱莫产量损失不解他轻轻惊艳他手中轻轻地喜马拉雅场景。

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาพระประแดง ออมทรัพย์
  • ค่าธรรมเนียม 4%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

Contract us ส่งอีเมล์ติดต่อเรา

สถิติร้านค้า

หน้าที่เข้าชม608,975 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด400,250 ครั้ง
เปิดร้าน26 พ.ค. 2555
ร้านค้าอัพเดท22 ก.ค. 2561

ติดตามสินค้า

MEMBER ระบบสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก