lnwshop logo

ขุนแผนหงษ์ร่อน หลวงพ่อสวัสดิ์ ภูมิสาโร (ศิษย์เอก อ.เปล่ง)

ขุนแผนหงษ์ร่อน หลวงพ่อสวัสดิ์ ภูมิสาโร (ศิษย์เอก อ.เปล่ง)
ขุนแผนหงษ์ร่อน หลวงพ่อสวัสดิ์ ภูมิสาโร (ศิษย์เอก อ.เปล่ง) thumbnail 1ขุนแผนหงษ์ร่อน หลวงพ่อสวัสดิ์ ภูมิสาโร (ศิษย์เอก อ.เปล่ง) thumbnail 2ขุนแผนหงษ์ร่อน หลวงพ่อสวัสดิ์ ภูมิสาโร (ศิษย์เอก อ.เปล่ง) thumbnail 3
รหัสสินค้า 5959044
หมวดหมู่ อ.เปล่ง บุญยืน Arjarn Peng Boonyuen
ราคา 3,000.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 16 พ.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
NO.595944
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

Number 595944  Available

ขุนแผนหงส์ร่อนมังกรรำ Long Phor Sawat's the one's favorite disciple of Arjarn Peng Boonyuen. สุดยอดวิชา สายเสน่ห์ยาแฝดที่ล้ำลึก ซึ่งเป็นตำนานที่มิได้มีเกจิอาจารย์ท่านใดจัดสร้าง เนื่อง

ด้วยวิชาทำผงมหาเสน่ห์(ยาแฝด)หงส์ร่อนมังกรรำนี้ เป็นที่สุดแห่งผงมหาเสน่ห์ยาแฝดอันลึกล้ำก็ว่าได้ เพราะผงนี้เมื่อทำ

สำเร็จแล้ว จะไม่มีสิ่งใดต้านทานได้-แก้ได้เลย และการทำผงนั้นก็มิใช่เรื่องง่ายดายนัก ทั้งมวลสาร ฤกษ์ผานาที ต้องตรง

ตามตำราโบราณอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ท่านพระอาจารย์สำเร็จวิชาทำผงมหาเสน่ห์(ยาแฝด)หงส์ร่อนมังกรรำตั้งแต่ท่าน

เรียนศึกษาวิชากับพ่อครูเปล่ง ท่านพระอาจารย์ก็ไม่ทำสักทีเพราะท่านว่ามันแรงเกินไป กลัวคนเอาไปใช้ในทางผิดศีล

ธรรมมันจะเป็นบาปเป็นกรรมติดตัว แต่ท่านก็ทนการขอร้องของลูกศิษย์ใกล้ชิดไม่ไหว เพราะลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดจะรู้ว่าท่าน

ทำวิชานี้ได้ฉมังนัก ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีมากท่านจึงขอฝากวิชานี้ไว้ในแผ่นดิน พระอาจารย์สวัสดิ์ ภูมิสาโร ท่านจึงบรรจง

สร้างขุนแผนโดยใช้ผงมหาเสน่ห์(ยาแฝด)หงส์ร่อนมังกรรำ โดยท่านได้อัดพลังประจุลงในขุนแผนรุ่นนี้เพื่อฝากเป็น

ตำนานแฟนพันธ์แท้ไม่ควรพลาด!

มวลสาร ว่านเสน่ห์เมตตาที่คัดสรร 28 ชนิด อาทิว่านขุนแผน-ว่านนางล้อม-ว่านจูงนางและว่านดอกทอง 16 ชนิดได้มา

จาก(ไทย-ลาว-เขมร-พม่า)ผงเสน่ห์ทั้ง 5 อาทิ ผงมหาเสน่ห์(ยาแฝด)หงส์ร่อนมังกรรำ สุดยอดหัวใจผงวิเศษด้านเสน่ห์ที่

ทำได้ยากยิ่งเข้มขลังแรงสุดๆ ผงมุธุสาริกา ส่งเสริมในด้านเจรจาให้คนพอใจนิยมชมชอบ ผงสาลิกาคาบเหยื่อ อานุภาพ

ผูกจิตมัดใจให้หลงใหลฯลฯ ดีเด่นด้านเสน่ห์เมตตาโชคลาภ ผงมหาล่ำสาย อานุภาพจะทำให้เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจจากคนไม่

ชอบให้ มาชอบ บุคคลที่พบเห็นเราเป็นอันถูกชะตา อยากรู้จัก อยากเข้ามาพูดคุย นี่แหละคืออานุภาพของวิชามหาล่ำสาย

ผงนะอกแตก เป็นสุดยอดผงทางมหาเสน่ห์ มหาละลวย ที่ทำให้ผู้พบเห็น พูดคุยกับเรา จะต้องตาตรึงใจ มิอยากไปไหน

อยากแต่จะเจอหน้า อยากจะพูดคุยด้วย พระอาจารย์ ประจุศาสตร์วิชาสายเสน่ห์ตลอด 3 เดือน รวม 1,000 บท เสกอัด

วิชามหาล่ำสายอีกกว่า1,000จบ ครบถ้วนในวิชามหาเสน่ห์ มหาเมตตา มหานิยม มหาละลวย มหาล่ำสายเลยทีเดียว ท่าน

ตั้งใจสร้างและปลุกเสกอย่างเข้มขลังใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนเพื่อให้มีพลังมหาเสน่ห์สูงสุดศิษย์ชาย-หญิงให้มั่นใจได้

The charm of the late magpie Hgssreanmagkrrm philter deepens. This is a myth that the monk is not any established continuity

With great charm of powder (philter) Hgssreanmagkrrm this. As most of the powder was a charm philter deep that it is Because when this powder

Nothing will successfully resist - solve it. And the powder was not easy as a conventional mass auspicious minute matches

According to ancient texts fully He was the Master of great charm powder (philter) Hgssreanmagkrrm from you.

Students study with his teacher utters Teacher, I can not do anymore because it is too strong I took it in the wrong.

It is a sin to take action is justified. But he endured the request of the pupil can not close Because of the close followers to know you.

This course has made a precise This is a very good chance he would leave this subject on earth The Master of Landscape good for Roberto, elaborated,

Magpies built using powdered great charm (philter) Hgssreanmagkrrm Have compressive forces charged into a magpie to leave.

Legends fans should not miss!

Mass spectrometry is a charming selection of 28 species such compassion that magpies - Weannaglgam - that led her and that was kind of a slut 16

From (Thailand - Laos - Cambodia - Myanmar) powder, such as powder 5 fascination and great charm (philter) Hgssreanmagkrrm The heart of the enchanting magic powder

Rarer dark magical forces other businesses Sarika powder Mugabe encouraged the people to negotiate with popularizing Salika period victim powder power

Ties Mental bunch of passionate, etc. Outstanding charm, kindness fortune powder's stout line power to make a change in mental change from people

Like to like the person you see, we shall Tokchata I know I want to talk. This is the power of the great stout line

Powder is the ultimate powder to blow it Mhalalwi great charm that makes people talk, we have to see eye to fascinate us want to go

I want to see your face I would like to talk with the Master of Science capacitor lines charm all three months of 1000 included a cast recording.

More than 1000 of the great stout cord ends Full of great charm in the Great Mercy popular Mhalalwi's stout line ever you

Intended to create a dark and magical incantation attention to detail every step to provide a maximum power of great charm disciple men - women ensure

 

编号595944可用

后期喜鹊Hgssreanmagkrrm魔力的药加深的魅力。这是一个神话,和尚没有任何既定的连续性。

粉末(魔药)的巨大魅力Hgssreanmagkrrm这一点。粉末魔药的巨大魅力深深它。因为当这种粉末

没有什么会成功地抵抗 - 解决它。而粉末不容易,因为传统的吉祥质量分钟的比赛。

据古代文献充分 他的巨大魅力粉(魔药)Hgssreanmagkrrm从你的主。

学生们与他的老师闪耀学习。老师,我不能这样做了,因为实在是太强了。我把它错了。

这是一种罪恶采取行动是有道理的。但他忍着瞳的要求不能关闭。由于靠近追随者认识你。

本课程做了一个精确 这是一个非常好的机会,他将离开地球上的这个问题。老师在早晨的风景,他详细阐述。

喜鹊用粉状的巨大魅力(魔药)Hgssreanmagkrrm建成。冲入鹊离开压缩力。

传说迷千万不要错过!

质谱是28种迷人的选择,例如慈悲喜鹊 - Weannaglgam - 导致她的,那就是那种贱人16。

从(泰国 - 老挝 - 柬埔寨 - 缅甸)粉末,如粉末5迷恋和巨大魅力(魔药)Hgssreanmagkrrm。迷人的魔粉的心脏。

罕见的黑暗势力神奇任何粉类穆加贝莎莉嘉在谈判中的普遍不满,推广企业。Salika时期受害者粉功率

扎一束精神痴迷,等 卓越的魅力,善良财富粉粗壮的电源线,使从没有精神变化的过渡。

我喜欢聚会,我们将会看到,男人同样也渴望说话。这是伟大的粗壮线条的力量。

粉是吹它Mhalalwi巨大魅力,让人们谈论,我们必须要看到眼能够引起我们想去的最终粉末。

我想看看你的脸 我想与科学电容线的魅力法师全部三个月1000包括一个制录音讲话。

以上的大粗壮终点线1000。充满了大悲流行Mhalalwi大伟岸的巨大魅力调用它了。

为了创造一个黑暗而神奇的咒语注重细节的每一步提供的巨大魅力男弟子的最大功率 - 放心的妇女。

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
ทำไมไม่มีเบอร์โทรทางร้าน
ต้องการทราบเบอร์โทรติดต่อทางร้าน
Thammasamee
Thammasamee
49.237.246.x
3 มี.ค. 2559 17:02 น.
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาพระประแดง ออมทรัพย์
  • ค่าธรรมเนียม 4%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

Contract us ส่งอีเมล์ติดต่อเรา

สถิติร้านค้า

หน้าที่เข้าชม609,186 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด400,426 ครั้ง
เปิดร้าน26 พ.ค. 2555
ร้านค้าอัพเดท23 ก.ค. 2561

ติดตามสินค้า

MEMBER ระบบสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก